מדיניות פרטיות
 
 

קהילה-נט מתייחסת בכבוד לפרטיות המשתמשים באתר האינטרנט (להלן: "אתר קהילה-נט" או "האתר"). תנאים אלה מלמדים מהי מדיניות הפרטיות הנוהגת באתרים. הם סוקרים, בין השאר, את האופן שבו משתמשת קהילה-נט במידע, הנמסר לה על-ידי המשתמשים באתרי קהילה-נט או נאסף על-ידה בעת השימוש באתרים. מדיניות פרטיות זו מנוסחת בלשון זכר לצרכי נוחות בלבד, אולם היא מתייחסת, כמובן, גם לנשים.

רישום לשירותים

חלק מהשירותים באתרי קהילה-נט טעונים הרשמה. במסגרת ההרשמה תידרש למסור מידע אישי, כדוגמת שמך, כתובתך, דרכי ההתקשרות עמך או כתובת הדואר האלקטרוני שלך. השדות, שחובה למלא, יסומנו במפורש. בלא למסור את הנתונים המתבקשים בשדות החובה לא תוכל להירשם לשירותים הטעונים רישום. הואיל וקהילה-נט תבקש רק את המידע הנחוץ לשירות שאליו נרשמת.
מאגר המידע

הנתונים שתמסור בעת ההרשמה לשירותים באתרים, יישמרו במאגר המידע של קהילה-נט הרשום כמאגר רשום במשרד המשפטים רשם מאגרי המידע. אינך חייב על-פי חוק למסור את המידע, אולם בלא למוסרו לא תוכל להשתמש בשירותים הללו.
השימוש במידע

בעת השימוש באתרים יכול שיצטבר מידע על נוהגיך, מוצרים ושירותים שרכשת או ביקשת למכור, מידע , העמודים שבהם צפית ועוד. קהילה-נט תשמור את המידע במאגריה. השימוש בנתונים אלה, כמו גם בנתונים שתמסור בעת תהליך ההרשמה לשירותים השונים באתרי קהילה-נט, ייעשה רק על פי מדיניות פרטיות זו או על פי הוראות כל דין – וזאת למטרות המפורטות להלן:
 • כדי לאפשר לך להשתמש בשירותים שונים באתרים - כדוגמת (אך לא רק) דואר אלקטרוני ופורומים - וכן פעילויות שונות שיוצעו מעת לעת באתרים.
 • כדי לשפר ולהעשיר את השירותים והתכנים המוצעים באתרים, ובכלל זה ליצור שירותים ותכנים חדשים המתאימים לדרישות המשתמשים באתרים וציפיותיהם, ולשנות או לבטל שירותים ותכנים קיימים. המידע שישמש את קהילה-נט לצורך כך יהיה בעיקרו מידע סטטיסטי, שאינו מזהה אותך אישית.

  לשם יצירת אזורים אישיים באתרים, שתוכל להתאים להעדפותיך.
 • לצורך רכישת מוצרים ושירותים באתרים - לרבות פרסום מידע ותכנים מטעמך (כולל מודעות במדור הדרושים או בניית אתר אישי).
 • כדי להתאים את המודעות שיוצגו לעיניך בעת הביקור באתרי קהילה-נט לתחומי ההתעניינות שלך. המידע שישמש את קהילה-נט לצורך כך לא יזהה אותך אישית בשם או בכתובת.
 • קהילה-נט רשאית לשלוח אליך מדי פעם בדואר אלקטרוני מידע בדבר שירותיה וכן מידע שיווקי ופרסומי - בין אם מידע שהיא עצמה תפרסם ובין אם מידע שתקבל לצורך משלוח מידי מפרסמים אחרים. מידע כזה ישוגר אליך אם נתת הסכמה מפורשת לכך, ובכל עת תוכל לבטל את הסכמתך ולחדול מקבלתו. עם זאת, קהילה-נט לא תמסור את פרטיך האישיים למפרסמים.
 • ליצירת הקשר אתך (במקרה הצורך) או לצורך ניתוח ומסירת מידע סטטיסטי לצדדים שלישיים, לרבות מפרסמים. מידע זה לא יזהה אותך אישית.
 • לשם תפעולם התקין ופיתוחם של האתרים. המידע המשמש לצורך זה לא יועבר לצדדים שלישיים, אלא ככל שהדבר הותר במסגרת מדיניות פרטיות זו, כפי שתעודכן מדי פעם.

  לכל מטרה אחרת, המפורטת במדיניות פרטיות זו או בתנאי השימוש של איזה מהשירותים הרלבנטיים באתרי קהילה-נט.
  1. בשום מקרה לא יספקו מפעילי האתר מידע הקשור לפרטי-הקשר האישיים של המשתמש,
   כגון כתובת דואר אלקטרוני, כתובת (למעט עיר) או מספר טלפון, ללא קבלת הסכמה מראש של המשתמש, וזאת למעט במידת הצורך או כנדרש על פי החוק או בהליכים משפטיים כאשר מידע זה רלבנטי.
  2. כל מידע אחר שיוזן על-ידי המשתמש בעת רישומו לאתר (כגון עיסוק, מצב-קהילתי וכיו"ב) עשוי להופיע באתר אלא אם כן צוין במפורש אחרת, וזאת על-מנת לאפשר לחברי האתר לזהות ולהכיר זה את זה.
  3. מפעילי האתר לא יעבירו לצדדים שלישיים מידע מצטבר (אגרגטיבי) כלשהו אודות המשתמשים והנרשמים בו.
  4. יתכן כי ייעשה שימוש בפרטי משתמש לצורך פילוח פרסומי והפניית מסרים אישיים (פרסונליים) אליו, המתאימים לנתוניו, וזאת כל עוד לא יימסרו פרטים ספציפיים אודותיו לצדדים שלישיים, כמפורט בסעיף 1 לעיל.
  5. המשתמש מסכים כי למפעילי האתר עומדת הזכות לשלוח לכתובת הדואר האלקטרוני (אותה סיפק עם רישומו באתר) הודעות ועדכונים, לרבות כאלו הכוללים מסרים פרסומיים ו/או מסחריים (בהתאם לחוק הפצת מידע פרסומי).
  6. המשתמש יוכל, לפי בקשתו, להסיר עצמו מרשימת מקבלי הדואר האלקטרוני.
  7. המשתמש יוכל לבקש למחוק עצמו ממאגר המידע המוחזק על-ידי קהילה-נט וזו על-ידי הפניית בקשה למנהלי הקהילה בקהילתו או לצוות מערכת קהילה-נט.
 • מסירת מידע לצד שלישי

  קהילה-נט לא תעביר לצדדים שלישיים את פרטיך האישיים והמידע שנאסף על פעילותך באתר (ככל שפרטים ומידע זה מזהים אותך אישית), אלא במקרים המפורטים להלן:
 • בעת שתרכוש מוצרים ושירותים משותפי-מסחר ותוכן של קהילה-נט, או בעת שתיקח חלק בפעילות תוכן אחרת המשותפת קהילה-נט ולצד שלישי כאמור, יועבר לשותפים אלה המידע הדרוש להם לשם השלמת תהליך הרכישה, ניהול פעילות התוכן הרלבנטית ושמירת קשר איתך.

 • במקרה שתפר את תנאי השימוש באתרי קהילה-נט, את הוראות הסכם ההצטרפות לאתרים או איזה מהשירותים המוצעים בהם או תנאי שימוש באתרים, או אם תבצע באמצעות האתרים, או בקשר איתם, פעולות שבניגוד לדין או ניסיון לבצע פעולות כאלה;

 • אם יתקבל בידי קהילה-נט צו שיפוטי המורה לה למסור את פרטיך או המידע אודותיך לצד שלישי;

 • בכל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה או הליכים משפטיים, אם יהיו, בינך לבין קהילה-נט;

 • בכל מקרה שקהילה-נט תסבור, כי מסירת המידע נחוצה כדי למנוע נזק חמור לגופך או לרכושך או לגופו או לרכושו של צד שלישי;

 • אם קהילה-נט תארגן את פעילותה או את פעילות האתרי קהילה-נט במסגרת תאגיד אחר - וכן במקרה שתתמזג עם גוף אחר או תמזג את פעילות האתרים עם פעילותו של צד שלישי - היא תהיה זכאית להעביר לתאגיד החדש העתק מן המידע שנאגר אודותיך באתרים או כל מידע סטטיסטי שבידיה, ובלבד שתאגיד זה יקבל על עצמו כלפיך את הוראות מדיניות פרטיות זו.

 • Cookies

  באתרי קהילה-נט נעשה שימוש ב'עוגיות' (Cookies) לצורך תפעולם השוטף והתקין, ובכלל זה כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתרים, לאימות פרטים, כדי להתאים את האתרים להעדפותיך האישיות ולצרכי אבטחת מידע. 'עוגיות' (Cookies) הן קבצי טקסט, שהדפדפן שלך יוצר לפי פקודה ממחשבי קהילה-נט. חלק מהעוגיות יפקעו כאשר תסגור את הדפדפן ואחרות נשמרות על גבי הכונן הקשיח במחשב שלך. אם, לדוגמה, אתה משתמש במערכת ההפעלה "חלונות" ובדפדפן מסוג אינטרנט אקספלורר של חב' מייקרוסופט, תוכל למצוא אותם בספריה c:\windows\cookies וכן ב- c:\windows\Temporary Internet Files. ה- Cookies מכילים מידע מגוון כדוגמת הדפים שבהם ביקרת, משך הזמן ששהית באתרים, מהיכן הגעת אל האתרים, מדורים ומידע שאתה מבקש לראות בעת הכניסה לאתרים ועוד. הם משמשים גם כדי לייתר את הצורך בהזנת פרטיך בכל פעם שאתה מבקר מחדש במדורים באתרי קהילה-נט המחייבים רישום. המידע ב- Cookies מוצפן, וקהילה-נט נוקטת צעדי זהירות כדי להבטיח שרק מחשבי קהילה-נט יוכלו לקרוא ולהבין את המידע האגור בהם.

  אם אינך רוצה לקבל Cookies, תוכל להימנע מכך על ידי שינוי ההגדרות בדפדפן שלך. לשם כך נא היוועץ בקובץ העזרה של הדפדפן. זכור, עם זאת, שנטרול העוגיות עלול לגרום לכך שלא תוכל להשתמש בחלק מהשירותים והתכונות באתרי קהילה-נט או באתרי אינטרנט אחרים. בנוסף לכך, אתה יכול למחוק את ה- Cookies במחשבך בכל רגע. מוצע שתעשה כן, רק אם אתה משוכנע שאינך רוצה שאתרי קהילה-נט יותאמו להעדפותיך. הואיל והעוגיות מונעות ממך לעתים את הצורך להזין שמות משתמש וסיסמאות, אל תמחק אותן אלא אם כן אתה משוכנע שרשמת תחילה את כל הפרטים הדרושים לשימוש באתרים במקום בטוח.

  אבטחת מידע
  1. קהילה-נט עושה ככל שביכולתה כדי להגן על סודיות הנתונים אשר נמסרו על ידי משתמשי האתר ולקוחותיה, זאת תוך נקיטת אמצעי זהירות מקובלים ושימוש בטכנולוגיות אבטחה מתקדמות. ידוע למשתמש, כי קהילה-נט מקדישה משאבים ונוקטת אמצעים מחמירים למניעת חדירה לאתר ולסיכול פגיעה אפשרית בפרטיות המשתמש, אולם היא אינה יכולה למנוע שיבושים באתר באופן מוחלט.

  2. קהילה-נט עושה כל שביכולתה ונעזרת באמצעי אבטחה טכנולוגיים וארגוניים מתקדמים כדי לאבטח את המערכת, את התקשורת דרכה ואת המידע המצוי בשליטתה, כנגד ניצול מקרי או מכוון, אובדן, הרס או כנגד גישה על ידי אנשים בלתי מוסמכים או מורשים. ההתקשרות בין המחשב של המשתמש או המבקר באתר לבין שרתי קהילה-נט מאובטחת באמצעות שיטות הצפנה מקובלות, בהתאם לתקנים הנהוגים. כמו כן, קהילה-נט נוקטת באמצעים סבירים להגנה על המערכת ועל רכיבי חומרה ותוכנה הקשורים בתפעולו ודואגת לעדכנם באופן שוטף, בין היתר, כדי להגן על האתר ועל תוכנו מפני חדירות, פרצות או האזנות בלתי מורשות.

  3. כך, קהילה-נט מתעדכנת באופן שוטף בהתפתחויות הטכנולוגיות בתחומי התוכנה והחומרה על-מנת לספק למשתמשי האתר ולקוחותיה את ההגנה הטובה ביותר מפני חדירה או פריצה, לרבות כניסה לא מורשית למאגרי המידע שלה. עם זאת ברור ללקוח, כי במקרים אשר אינם בשליטתה ו/או נובעים מכח עליון, היא איננה מתחייבת, שהאתר יתנהל כסדרו, ללא כל הפרעה, ו/או שהאתר ו/או הנתונים שנאספו ו/או נמסרו כאמור לעיל יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה ו/או חדירה בלתי מורשית למאגרי המידע של קהילה-נט וכי ידוע למשתמש שקיהלה-נט לא תישא באחריות בגין כל נזק ו/או אובדן, ישירים או עקיפים, מכל סוג שהוא, שנגרמו כתוצאה מכך, לרבות בשל פגיעה בפרטיות.

  4. כל נושא השימוש וסליקת כרטיסי האשראי מהאתר נעשית באופן מוצפן ומאובטח באמצעות חברת סליקת אשראי חיצונית, העושה שימוש בשיטות הצפנה חדישות ועל ידי מנגנוני הצפנה אשר הינם בהתאם לתקנים בינלאומיים.

  מתכונים ומאגר בעלי מקצוע

  קהילה-נט תהיה רשאית לחלוק מתכונים שהוספת למאגר המתכונים באתר בספר המתכונים הראשי בקהילה-נט. לרבות מתכונים שהוספת באתרך הקהילתי הפרטי. תוכל בכל עת לפנות אל קהילה-נט בדואר אלקטרוני ולבקש להסיר מתכון שהוספת מרשימת המתכונים הראשית. 
  קהילה-נט תהיה רשאית לחלוק פרסום המלצות על בעלי מקצוע שהוספת למאגר בעלי המקצוע באתר במאגר בעלי המקצוע הראשי בקהילה-נט. לרבות המלצות שהוספת באתרך הקהילתי הפרטי. תוכל בכל עת לפנות אל קהילה-נט בדואר אלקטרוני ולבקש להסיר המלצה שהוספת מהמאגר הראשי המשותף לכל משתמשי קהילה-נט.  

  זכות לעיין במידע

  על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א1981- כל אדם זכאי לעיין בעצמו, או על ידי בא-כוחו שהרשהו בכתב או על ידי אפוטרופוסו, במידע שעליו המוחזק במאגר מידע. אדם שעיין במידע שעליו ומצא כי אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, רשאי לפנות לבעל מאגר המידע בבקשה לתקן את המידע או למוחקו. אם בעל המאגר סירב למלא בקשה זו, עליו להודיע על כך למבקש באופן ובדרך שנקבעו בתקנות. על סירובו של בעל מאגר מידע לאפשר עיון ועל הודעת סירוב לתקן או למחוק מידע, רשאי מבקש המידע לערער לפני בית משפט השלום באופן ובדרך שנקבעו בתקנות.

  בנוסף, אם המידע שבמאגרי קהילה-נט משמש לצורך פניה אישית אליך, בהתבסס על השתייכותך לקבוצת אוכלוסין, שנקבעה על פי איפיון אחד או יותר של בני אדם ששמותיהם כלולים במאגר ("פניה בהצעה מסחרית"), כי אז אתה זכאי על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א1981- לדרוש בכתב שהמידע המתייחס אליך יימחק ממאגר המידע. קהילה-נט תמחוק במקרה זה מידע הדרוש לה רק כדי לפנות אליך בהצעות מסחריות כאמור לעיל. מידע הדרוש לקהילה-נט לשם ניהול עסקיה - לרבות תיעוד פעולות מסחריות ואחרות שביצעת באתרי קהילה-נט - יוסיף להשמר בקהילה-נט על-פי דין, אך לא ישמש עוד לצורך פניות אליך. אם בתוך 30 יום לא תקבל הודעה כי המידע שנתבקשה קהילה-נט למחוק אכן נמחק על-פי סעיף זה, תהיה זכאי לפנות לבית משפט השלום באופן הקבוע בתקנות שמכוח החוק, כדי שיורה לקהילה-נט לפעול כאמור.

  שינויים במדיניות הפרטיות

  קהילה-נט רשאית לשנות מעת לעת את הוראות מדיניות הפרטיות. אם יבוצעו במדיניות זו שינויים מהותיים, בהוראות שעניינן השימוש במידע אישי שמסרת, תפורסם על-כך הודעה בקהילה-נט או בעמודי הבית של האתרים.